Asutusest

Osaühingu Eesti Geoloogiakeskus tegevuse eesmärk on Eesti maapõuega seotud era- ja riigitellimuste täitmine. OÜ Eesti Geoloogiakeskus tegeleb Eesti maismaa ja akvatooriumi geoloogilise uurimisega, vastava teabe kogumise, säilitamise ja väljastamisega tellijale sobivas vormis.

Osaühingu eripäraks on tegevuse komplekssus. OÜ Eesti Geoloogiakeskus on ainuke organisatsioon Eestis, kellel on pikaajalised kogemused ja pädevus komplekssete geoloogiliste, hüdrogeoloogiliste, geofüüsikaliste, geokeemiliste ja keskkonnageoloogiliste uuringute läbiviimiseks ja geoloogiliste kaardikomplektide koostamiseks.

OÜ EGK täidab läbi riigihangete avaliku sektori tellimusi geoloogilisel kaardistamisel, maavarade ja põhjavee uuringutel, registrite pidamisel, geoloogiafondi hoidmisel ja puursüdamike säilitamisel.

Eesti Geoloogiakeskus (OÜ EGK) eelkäijaks on riiklik geoloogia uurimise asutus Eesti Geoloogiakeskus, mille tegevus lõpetati Vabariigi Valitsuse määrusega nr 328 31.12.1996.

Riigile kuuluv osaühing Eesti Geoloogiakeskus asutati 1. märtsil 1997. aastal Vabariigi Valitsuse korraldusega nr 195-k (11.03.1997), keskkonnaministri käskkirjaga nr 71-A (12.03.1997) ja sellele järgneva asutamisotsuse alusel (14.04.1997). OÜ EGK võttis asutamisel üle kõik riiklike sihtprogrammide ning riikliku sektori ja välislepingud.

Aastal 2002 sai OÜ EGK keskkonnaministri soovituse ühinemiseks Euroopa Geoloogiateenistuste Ühendusega (ministri kiri 13-1/8199 EuroGeoSurveys (EGS) peasekretärile, 06.11.02). Avaldus esitati 2003. aasta algul ja 1. juulil 2003. aastal võeti EGK vastu EGS täisõiguslikuks liikmeks. EGS liikmeteks on käesoleval ajal kõik Euroopa Liidu (EL) liikmesriikide ning Šveitsi, Norra ja Islandi geoloogiateenistused. Aastal 2010 allkirjastati EL-i liikmesriikide geoloogiateenistuste poolt EGS-i uus põhikiri, mis deklareerib, et ühendus tahab omada suuremat rolli EL-i strateegiliste mineraalsete maavarade ja energeetiliste ressursside arvelevõtmisel ning nende säästval ja jätkusuutlikul kasutamisel.

Juriidilise isikuna osaleb OÜ EGK aktiivselt ametiala MTÜ Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liit (EMTEL) tegevuses. Paljud OÜ EGK töötajad on MTÜ Eesti Geoloogia Seltsi ja MTÜ Eesti Mäeseltsi liikmed, kus nad tegelevad Eesti geoloogia aktuaalsetele probleemide lahendamisega.

Tulemiaruanne, bilansi ja rahavoogude aruanne.