Tegevusload ja registreeringud

Majandustegevuse registri (MTR) registreeringud

Ehitusuuringud:

 • EEG000059 – ehitusgeodeetilised ja -geoloogilised uuringud (hüdrogeoloogilised ja rakendusgeoloogilised tööd, ehitusgeoloogilised (geotehnilised) uuringud).

Keskkonnaministeeriumi litsentsid ja atesteeringud

Hüdrogeoloogilised tööd:

 • KHY000014 – hüdrogeoloogiline kaardistamine, hüdrogeoloogilised uuringud, puurkaevude ja puuraukude projekteerimine, puurimine ja likvideerimine.

Veeuuringut (reoveesettest, pinna-, põhja-, heit- ja reoveest) teostavad proovivõtjad:

§ Veeuuringut teostava proovivõtja atesteerimise kord

 • 1327/15 – Mati Lelgus (Hüdrogeoloogia osakond);
 • 1328/15 – Nadežda Kivit (Hüdrogeoloogia osakond).

Keskkonnamõju hindamine:

§ KMH litsentsid ja nende taotlemine

 • KMH0146 – Rein Ramst (Rakendusgeoloogia ja maavarade osakond).
  • Tegevusvaldkonnad: 1) maavaravaru kaevandamine ja kaevise töötlemine, sh rikastamine.
  • Mõjuvaldkonnad: 1) maavara; 2) pinnas ja maastik; 3) maismaa taimestik; 4) kaitstavad loodusobjektid.
 •  KMH0137 – Ain Põldvere (Tartu regionaalosakond).
  • Tegevusvaldkond: 1) maavaravaru kaevandamine ja kaevise töötlemine, sh rikastamine; 2) maaparandus.
  • Mõjuvaldkond: 1) maavara; 2) pinnas ja maastik; 3) veesaaste ja veetase; 4) õhusaaste; 5) müra ja vibratsioon.
 • KMH0152 – Heli Milvek (Rakendusgeoloogia ja maavarade osakond).
  • Tegevusvaldkond: 1) maavaravaru kaevandamine (v.a. aluspõhja maavarad)
  • Mõjuvaldkond: 1) maavara; 2) pinnas ja maastik; 3) radoon.

Keskkonnaameti tegevusload

Kiirgustegevusluba:

§ Kiirgustegevusloa andmise, muutumise ja kehtetuks tunnistamise menetluse tähtajad ning kiirgustegevusloa taotluse täpsustatud nõuded, vormid ja kiirgustegevusloa vormid

 • 15/151 – Radioaktiivset ainet tseesium-137 (Cs-137) sisaldava mõõteseadme kasutamine ja riigisisene vedu (spetsialist: Siim Tarros).

Sotisaalministeeriumi atesteeringud

Joogiveeproove võtvad isikud:

§ Joogiveeproove võtvate isikute atesteerimise kord

 • 469 – Mati Lelgus (Hüdrogeoloogia osakond).

Eesti Akrediteerimiskeskus

Akrediteering katselaborile ja võrdluskatsete korraldajale põhjavee valdkonnas:

 • L093 – Eesti Geoloogiakeskuse Laboratoorium. Juhtimissüsteemi standard: EVS-EN ISO/IEC 17025:2006.
 • PT01 – Eesti Geoloogiakeskuse Laboratoorium vastab EVS-EN ISO/IEC 17043:2010 nõuetele.

Eesti Mäeseltsi tunnistused

Mäetehnik (tase 5):

 • 100801 – Sven Kärber (Rakendusgeoloogia ja maavarade osakond)

Mäeinsener (tase 7):

 • 098335 – Ain Põldvere (Tartu regionaalosakond)
  • Spetsialiseerumine: maavarade pealmaakaevandamine;
  • Valitud kompententsid: tehniliste jooniste koostamine.
 • 095664 – Ain Põldvere (Tartu regionaalosakond)
  • Spetsialiseerumine: maardlate uurimine;
  • Valitud kompententsid: 1) projekteerimine; 2) arendus ja juhtimine.

Avaveesukelduja tunnistused

Open Water Diver (OWD); Advanced Open Water Diver (AOWD):

 • Sten Suuroja (Geoloogilise kaardistamise osakond)

Maa-ameti geodeetiliste ja kartograafiliste tööde tegevuslitsents:

 • 598 MA-k – maakorraldustööd