Tegevusload ja registreeringud

Majandustegevuse registri (MTR) registreeringud

Ehitusuuringud:

 • EEG000059 – ehitusgeodeetilised ja -geoloogilised uuringud (hüdrogeoloogilised ja rakendusgeoloogilised tööd, ehitusgeoloogilised (geotehnilised) uuringud).

Keskkonnaministeeriumi litsentsid ja atesteeringud

Hüdrogeoloogilised tööd:

 • KHY000014 – hüdrogeoloogiline kaardistamine, hüdrogeoloogilised uuringud, puurkaevude ja puuraukude projekteerimine, puurimine ja likvideerimine.

Veeuuringut (reoveesettest, pinna-, põhja-, heit- ja reoveest) teostavad proovivõtjad:

§ Veeuuringut teostava proovivõtja atesteerimise kord

 • 1327/15 – Mati Lelgus (Hüdrogeoloogia osakond);
 • 1328/15 – Nadežda Kivit (Hüdrogeoloogia osakond).

Keskkonnaameti tegevusload

Kiirgustegevusluba:

§ Kiirgustegevusloa andmise, muutumise ja kehtetuks tunnistamise menetluse tähtajad ning kiirgustegevusloa taotluse täpsustatud nõuded, vormid ja kiirgustegevusloa vormid

 • 15/151 – Radioaktiivset ainet tseesium-137 (Cs-137) sisaldava mõõteseadme kasutamine ja riigisisene vedu (spetsialist: Siim Tarros).

Sotisaalministeeriumi atesteeringud

Joogiveeproove võtvad isikud:

§ Joogiveeproove võtvate isikute atesteerimise kord

 • 469 – Mati Lelgus (Hüdrogeoloogia osakond).

Eesti Mäeseltsi tunnistused

Mäeinsener (tase 7):

 • 098335 – Ain Põldvere (Tartu regionaalosakond)
  • Spetsialiseerumine: maavarade pealmaakaevandamine;
  • Valitud kompententsid: tehniliste jooniste koostamine.
 • 095664 – Ain Põldvere (Tartu regionaalosakond)
  • Spetsialiseerumine: maardlate uurimine;
  • Valitud kompententsid: 1) projekteerimine; 2) arendus ja juhtimine.

Maa-ameti geodeetiliste ja kartograafiliste tööde tegevuslitsents:

 • 598 MA-k – maakorraldustööd