Geoloogiafond

Kontaktinfo või uudised.

GEOLOOGIAFONDI teenused (Geoloogiafondi hinnakiri 2016):

 • geoloogiliste aruannete, maavaravarude bilansside, puurkaevude arvestuskaartide kogumike ja geoloogilise arhiivi dokumentatsiooni kasutajate teenendamine;
 • geoloogiliste käsikirjaliste aruannete arvelevõtmine;
 • geoloogilise informatsiooni korrastamine ja säilitamine;
 • geoloogiliste aruannete skaneerimine (ajutiselt peatatud). Skaneeritud aruannete pdf-failide kohta saab infot Geoloogiafondist;
 • E-andmebaasi FOND täiendamine;
 • elektroonilistest aruannetest CD-arhiivi koostamine;
 • aruannetest väljavõtete skaneerimine ja/või CD-koopiate tegemine klientidele;
 • igal aastal ilmuva trükise“Eesti Geoloogiakeskuse aastaraamat” koostamine.

Geoloogiafondis on seisuga 02.08.2017 inventeeritud ja säilitamisel 8651 käsikirjalist geoloogiliste fundamentaal- ja rakendusuuringute aruannet, kokku 12 945 köidet, (osa inventarinumbreid on erinevatel põhjustel likvideeritud), lisaks 97 CD-plaati aruande tervikdubletina ja 1169 CD-plaati aruande lisana. Kõiki materjale laenutatakse külastajatele ja tehakse neist vajadusel ka koopiaid – valguskoopiatena paberkandjale või elektroonilise info olemasolul elektrooniliste koopiatena CD-plaadile. Võimalik on tellida aruannete osalist skaneerimist ja väljastamist pdf-failidena või CD-plaadi koopiana. Konsultatsioonid andmebaaside ja geoloogilise informatsiooni kasutamiseks kuuluvad teenenduse juurde.

E-andmebaasis FOND on ülevaade aastatel 1923–2017 tehtud geoloogilistest töödest.  E-andmebaasi täiendatakse pidevalt.

Geoloogiafondi töötajate poolt koostatud maavaravarude koondbilansid hõlmavad aastaid 1945–2005. Alates 2006. aastast koostab bilansse Maa-amet, kuid säilitamiseks ja kasutamiseks esitatakse need igal aastal ka Geoloogiafondi (seisuga 06. 2012 on hoiul olev kõige uuem bilanss 2011. aasta kohta). Aastatel 2003–2009 koostatud koondbilansside tabelid on salvestatud ka CD-plaatidele, millest on võimalik tellida koopiaid.

E-andmebaasi BILANSS kaudu saab avada bilansitabelite pdf-faile aastatest 2000–2005.

Geoloogiafondis koostatud puurkaevude arvestuskaartide kogumikud aastate 1945–2009 kohta on kasutajatele kättesaadavad vaid paberkandjal, arvestuskaartidest saab tellida ka koopiaid. Seoses uue veeseaduse kehtestamisega alates aastast 2010 paberkandjal arvestuskaarte enam ei koguta ja vastavaid kogumikke ei koostata.

Geoloogiafondi aruanded ja publikatsioonid aastatel 2007–2016:

   • Kukk, M. 2007. Geoloogiafond 1957–2007. Geoloogilised kaardid Eesti Geoloogiakeskuses (geoloogiafondi andmetel). Käsikiri. Eesti Geoloogiafond, Tallinn, 28 lk.
   • Kukk, M. 2011. Maapõue-alase info säilitamine. Geoloogiafondi ja -arhiivi pidamine 2010. aastal. Tallinn, Geoloogiafond, EGF 8279.
   • Kukk, M., Kivisilla, J., Perens, R. (toimetajad) 2011. Eesti Geoloogiakeskuse aastaraamat 2010. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, 152 lk.
   • Kukk, M. 2011. Maapõue-alase info säilitamine. Geoloogiafondi ja -arhiivi pidamine 2011. aastal. Tallinn, Geoloogiafond, EGF 8361.
   • Kukk, M. 2012. Eesti Geoloogiafond läbi aastakümnete. Käsikiri.  Eesti Geoloogiafond, Tallinn, 19 lk.
   • Kukk, M. 2012. Maapõue-alase info säilitamine. Geoloogiafondi ja -arhiivi pidamine 2012. aastal. Tallinn, Geoloogiafond, EGF 8444.Kukk, M. 2013.
   • Kukk, M. 2013. Maapõue-alase info säilitamine.Geoloogiafondi ja -arhiivi pidamine 2013.aastal. Tallinn, Geoloogiafond, EGF 8524.
   • Kukk, M. 2014. Maapõue-alase info säilitamine. Geoloogiafondi ja -arhiivi pidamine 2014.aastal. Tallinn, Geoloogiafond, EGF 8594.
   • Kukk, M. 2015. Maapõue-alase info säilitamine. Geoloogiafondi ja -arhiivi pidamine 2015. aastal. Tallinn, Geoloogiafond, EGF 8669.
   • Kukk, M. 2016. Maapõue-alase info säilitamine. Geoloogiafondi ja -arhiivi pidamine 2016.a astal. Tallinn, Geoloogiafond, EGF 8763.
   • Kukk, M. 2012. Euroopa Liidu energia ja maavarade projekt 2010–2013. Eesti Geoloogiakeskuse Toimetised, 11/1, 78–79.
   • Kukk, M. 2012. Ülevaade rahvusvahelisest EuroGeoSource projektist. Suuroja, K., Klein, V. (toimetajad) Rakendusgeoloogilistest uuringutest Eestis. XX Aprillikonverentsi teesid. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, 48–49.
   • Kukk, M., Klein, V. (toimetajad) 2012. Eesti Geoloogiakeskuse aastaraamat 2011. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, 128 lk.
   • Kukk, M. Klein, V. /toimetajad) 2013. Eesti Geoloogiakeskuse aastaraamat 2012. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, 140 lk.
   • Kukk, M.,Klein, V. (toimetajad) 2014. Eesti Geoloogiakeskuse aastaraamat 2013. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, 121 lk.
   • *Kukk, M:, Klein, V. (toimetajad) 2015. Eesti Geoloogiakeskuse aastaraamat 2014. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, 136 lk.
   • Kukk, M., Klein, V. (toimetajad). 2016. Eesti Geoloogiakeskuse aastaraamat 2015. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, 121 lk.
   • Kukk, M., Klein, V. (toimetajad). 2017. Eesti Geoloogiakeskuse aastaraamat 2016. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, 142 lk.