Hüdrogeoloogia

Kontaktinfo

Hüdrogeoloogia osakond on spetsialiseerunud põhjaveevarude kujunemise, leviku, keemilise koostise, liikumise seaduspärasuste ja kaitse uurimisele. Hüdrogeoloogilisi tingimusi tundes oskame tagada puhta joogivee kaitse ja vältida kahjulikke tagajärgi põllumajanduse ning tööstuse arendamisel.

Tegeletakse linnade, asulate ja üksikmajapidamiste veevarustuse probleemidega. Hinnatakse põhjavee tarbevaru ehk põhjavee hulka, mida on otstarbekal viisil võimalik saada vee kasutusaja jooksul. Põhjavee tarbevaru hüdrogeoloogiline prognoos tehakse hüdrogeoloogilise kaardistamise, otsingu- ja uuringutööde, seire ning laboratoorsete analüüside andmete põhjal.

Maavara kaevandamise piirkondades hinnatakse maavara kaevandamise mõju veeressurssidele ja looduskeskkonnale. Kaevandamise viiside valikul lähtutakse kaevude veetaseme ja kvaliteedi tagamise nõudest. Veetõrje abinõude väljatöötamisel maavarade kaevandamise piirkonnas arvestatakse mõjudega looduskeskkonnale.

Põhjaveeseire käigus jälgitakse looduslike ja tehnogeensete tegurite mõju põhjavee levikule ja koostisele. Seire eesmärgiks on jälgida põhjavee seisundit: (1) looduslikes tingimustes; (2) veehaarete kasutamise tingimustes; (3) kaevandamise, sealhulgas ka kaevandustest ja karjääridest vee ärajuhtimise tingimustes; (4) põhjavett reostavatel objektidel; (5) piirkonna põhjavee bilansi (juurde- ja äravoolu koguste kvantitatiivne hinnang) kaudu.

Hüdrogeoloogia osakond teostab riiklikku põhjaveekogumite seiret, aruanded on leitavad seireveebist.

Puurkaevude ja puuraukude andmebaasi eesmärk on põhjaveealase informatsiooni kogumine ja pikaajaline säilitamine põhjaveealase teabe väljastamiseks. Vaata andmebaasi kohta detailsemat infot.

Põhjavee andmebaasis on informatsioon: (1) puurkaevude asukoha, sügavuse, veeandvuse, puurimise aja, konstruktsiooni ja geoloogilise läbilõike kohta; (2) puurkaevu põhjavee tootlikkuse, vee kvaliteedi ja põhjaveevaru olemasolu kohta. Andmebaasis on andmed enam kui 20 000 puurkaevu kohta, mis on aluseks nii põhjaveealaste regionaalsete tööde läbiviimisel kui ka hüdrogeoloogilisel kaardistamisel ja põhjavee kaitstuse hindamisel.

Hüdrogeoloogia osakonna tööd viimastel aastatel

 • Eesti riikliku keskkonnaseire põhjaveekogumite seire allprogrammi 2015. a aastaaruanne
 • Uus-Kiviõli kaevanduse mäeeraldisel asuvate vaatluskaevude ja veehaarete revisjon
 • Sademe-, põhja- ja joogivee seire Viimsi vallas 2015. aastal
 • Eesti riikliku keskkonnaseire põhjaveekogumite seire allprogrammi 2014. a aastaaruanne
 • Hinnang Kiviõli veehaarete kinnitatud tarbevaru ja Kiviõli Keemiatööstuse Varad OÜ perspektiivsete veehaarete põhjavee seisundile
 • Sademe-, põhja- ja joogivee seire Viimsi vallas 2014. aastal
 • Põhjaveeseire Aru-Lõuna ja Ubja karjäärialal ning Toolse-Lääne perspektiivsel karjäärialal 2014. aastal
 • Hüdrogeoloogilised vaatlused Balti Elektrijaama tootmisalal 2013. aastal
 • Hüdrogeoloogilised vaatlused Balti ja Eesti Elektrijaama tuhaväljadel 2013. aastal
 • Hüdrogeoloogilised vaatlused Eesti Elektrijaama tootmisalal 2013. aastal
 • Hüdrogeoloogilised vaatlused Eesti Energia Õlitööstus AS tootmisalal 2013. aastal
 • Eesti riikliku keskkonnaseire põhjaveekogumite seire allprogrammi 2013. a aastaaruanne
 • Ojamaa kaevevälja põhjaveeseire 2013. aastal
 • Sademevee-, põhjavee- ja joogiveeseire Viimsi vallas 2013. aastal
 • Balti Elektrijaama ja Eesti Elektrijaama tuhaväljade seirevõrgu rekonstrueerimise projekt
 • Tõenäoliselt heas seisus põhjaveekogumite seisundi hindamine
 • Arussaare dolokivikarjääri kasutuselevõtuga seotud pinna- ja põhjavee keskkonnamõju täiendav hindamine
 • Hüdrogeoloogilised vaatlused Balti Elektrijaama tootmisalal 2012. aastal
 • Hüdrogeoloogilised vaatlused Balti ja Eesti Elektrijaama tuhaväljadel 2012. aastal
 • Hüdrogeoloogilised vaatlused Eesti Elektrijaama tootmisalal 2012. aastal
 • Hüdrogeoloogilised vaatlused Eesti Energia Õlitööstus AS tootmisalal 2012. aastal
 • Eesti riikliku keskkonnaseire põhjaveekogumite seire allprogrammi 2012. a aastaaruanne
 • Eesti-Vene piiriüleste põhjaveekihtide hüdrogeoloogilise info koondamine
 • Ojamaa kaevevälja põhjaveeseire 2012. aastal
 • Sademevee-, põhjavee- ja joogiveeseire Viimsi vallas 2012. aastal
 • Hüdrogeoloogilised vaatlused Balti Elektrijaama tootmisalal 2011. aastal
 • Hüdrogeoloogilised vaatlused Balti ja Eesti Elektrijaama tuhaväljadel 2011. aastal
 • Hüdrogeoloogilised vaatlused Eesti Elektrijaama tootmisalal 2011. aastal
 • Hüdrogeoloogilised vaatlused Eesti Energia Õlitööstus AS tootmisalal 2011. aastal
 • Eesti riikliku keskkonnaseire põhjaveekogumite seire allprogrammi 2011. a aastaaruanne
 • Põhjaveekogumite piiride kirjeldamine ja põhjaveekogumite hüdrogeoloogiliste kontseptuaalsete mudelite koostamine
 • Vee juurdevoolu ja veetaseme alanduslehtri arengu hinnang hüdrogeoloogilise modeleerimise meetodil Lastekodu tn 48/Masina nt 1, Masina tn 7 ja 9 kinnistul
 • Hüdrogeoloogilised vaatlused Balti Elektrijaama tootmisalal 2010. aastal
 • Hüdrogeoloogilised vaatlused Balti ja Eesti Elektrijaama tuhaväljadel 2010. aastal
 • Hüdrogeoloogilised vaatlused Eesti Elektrijaama tootmisalal 2010. aastal
 • Hüdrogeoloogilised vaatlused Eesti Energia Õlitööstus AS tootmisalal 2010. aastal
 • Eesti riikliku keskkonnaseire põhjavee tugivõrgu seire 2010. a aastaaruanne
 • AS Tootsi Turvas Riisipere, Riisipere III ja Riisipere IV turbatootmisalade kuivendamise ja kuivendusvee ärajuhtimisega kaasneva keskkonnamõju hinnang
 • 2010. aasta  põhjaveevaru bilanss
 • Eesti põlevkivimaardla põhjaveevarule hinnangu andmine

Meie poolt pakutavad teenused hüdrogeoloogilised uuringud