Tartu Regionaalosakond

Kontaktinfo või uudised.

TARTU REGIONAALOSAKONNA teenused:

 • maavarade geoloogilised uuringud;
 • maavara varu ümberhindamised;
 • topograafilised mõõdistamised;
 • karjääride markšeideritööd;
 • karjääride projektdokumentatsiooni koostamine;
 • karjääride korrastamisprojektide koostamine;
 • keskkonnamõjude hindamine ja keskkonna-alased ekspertiisid;
 • geoloogilised eksperthinnangud ja konsultatsioonid;
 • pinnakatte geoloogiline kaardistamine;
 • aluspõhja geoloogiline kaardistamine;
 • maavarade kaardistamine;
 • keskkonnageoloogiline kaardistamine;
 • eriotstarbeline geoloogiline kaardistamine;
 • temaatilised geoloogilised uuringud.

Tartu regionaalosakond on spetsialiseerunud Kesk- ja Lõuna-Eesti geoloogilise ehituse ja maavarade kasutamisvõimaluste uurimisele. Paralleelselt sellega lahendatakse operatiivselt maavarade otsingu ja keskkonnageoloogilise seisundiga seotud küsimusi, mis on vajalik piirkonna normaalse majandustegevuse funktsioneerimiseks. Kagu-Eesti pinnakate ja aluspõhi on rikas eelkõige looduslike ehitusmaterjalide poolest.

Keskkonnamõjude hindamise tegevuslitsents KMH0137 kuulub Ain Põldverele ja KMH0142 Ranek Rohtlale.

Maavarade geoloogilised uuringud 2011–2012

Lääne-Virumaa

 • Liiva ja kruusa varu geoloogiline uuring Rägavere vallas Männikvälja laienduse uuringuruumis (varu seisuga 01.04.2011)
 • Hurtja uuringuruumi liiva varu geoloogiline uuring (varu seisuga 01.09.2011)
 • Viru-Kabala uuringuruumi liiva varu geoloogiline uuring (varu seisuga 01.11.2011)

Jõgevamaa

 • Pikknurme uuringuruumi dolokivi varu geoloogiline uuring (varu seisuga 01.05.2011)
 • Vea uuringuruumi liiva varu geoloogiline uuring (varu seisuga 01.06.2011)
 • Liiva varu geoloogiline uuring Saare vallas Jaska II uuringuruumis (varu seisuga 01.12.2011)
 • Liiva varu geoloogiline uuring Jõgeva vallas Luige kruusamaardla Jõelähtme uuringuruumis (varu seisuga 01.07.2012)
 • Odivere uuringuruumi liiva varu geoloogiline uuring (varu seisuga 01.08.2012)

Viljandimaa

 • Kärstna kruusamaardla Kärstna kruusakarjääri mäeeraldisel asuva ehituskruusa varu ümberhindamine (varu seisuga 01.03.2011)
 • Murese kruusamaardla Murese kruusakarjääri mäeeraldisel asuva maa-ainese varu ümberhindamine (varu seisuga 01.07.2011)
 • Murese kruusakarjääri mäeeraldisel asuva maa-ainese varu ümberhindamine (varu seisuga 01.01.2012)
 • Ahimäe liivakarjääri mäeeraldisel asuva varu ümberhindamine (varu seisuga 01.07.2012)
 • Välgita kruusakarjääri mäeeraldisel veekogu piiranduvööndis oleva varu täpsustamine ja osaline ümberhindamine (varu seisuga 01.10.2012)

Tartumaa

 • Kaarsimäe VII uuringuruumi liiva varu geoloogiline uuring (varu seisuga 01.11.2011)
 • Tartu maakonna Konguta valla Kobilo liivakarjääri kaevandamisega rikutud maa korrastamise projekt.
 • Sarakuste II uuringuruumi kruusa varu geoloogiline uuring (varu seisuga 01.02.2012)

Põlvamaa

 • Liiva varu geoloogiline uuring Põlva vallas Himmaste uuringuruumis (varu seisuga 01.05.2012)

Valgamaa

 • Sibula II uuringuruumi liiva varu geoloogiline uuring (varu seisuga 01.08.2011)
 • Kruusa ja liiva varu geoloogiline uuring Palupera vallas Miti III uuringuruumis (varu seisuga 01.01.2012)
 • Liiva varu geoloogiline uuring Karula vallas Kirbu uuringuruumis (varu seisuga 01.06.2012)
 • Makita uuringuruumi kruusa varu geoloogiline uuring (varu seisuga 01.10.2012)

Võrumaa

 • Liiva varu geoloogiline uuring Võru vallas Vatsa II uuringuruumis (varu seisuga 01.11.2011)

Keskonnamõju hindamised 2011–2012

Läänemaa

 • Jaakna kruusamaardla Jaakna III kruusakarjääri mäeeraldisel kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine

Raplamaa

 • Sutlema III lubjakivikarjääri keskkonnamõju hindamise aruanne

Jõgevamaa

 • Siimusti liivamaardla Siimusti III liivakarjääri mäeeraldisel kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
 • Pikknurme dolokivimaardlas Pikknurme dolokivikarjääris karbonaatkivimite kaevandamise keskkonnamõju hindamise aruanne

Võrumaa

 • Püssapalu maardla Nogopalu V kruusakarjääri mäeeraldisel kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine

Valgamaa

 • Miti (Palupera) kruusamaardla Miti kruusakarjääri mäeeraldisel kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine

Valik Kagu-Eesti geoloogia, maavarade ja keskkonnageoloogia alastest töödest 2001–2008

 • Kagu-Eesti maavarade levik ja nende kasutamisvõimaluste hinnang. I etapp. Baaskaardi lehed 5511 (Petseri) ja 5512 (Irboska). Valmimisaasta 2001. Komplektis on maavarade leviku kaart, keskkonnageoloogiline kaart ja aluspõhja geoloogiline kaart, kõik mõõtkavas 1:50 000.
 • Kagu-Eesti maavarade levik ja nende kasutamisvõimaluste hinnang. II etapp. Baaskaardi leht 5513 (Räpina). Valmimisaasta 2002. Komplektis on maavarade leviku kaart, keskkonnageoloogiline kaart ja aluspõhja geoloogiline kaart, kõik mõõtkavas 1:50 000.
 • Baaskaardi Misso (4444) ja Laura (4533) lehe geoloogilise kaardikomplekti koostamine ja digitaalse andmebaasi loomine. Valmimisaasta 2003. Komplekti kuuluvad muuhulgas pinnakatte, põhjavee kaitstuse, pinnakatte maavarade ja aluspõhja reljeefi kaart, kõik mõõtkavas 1:50 000. Vaata seletuskirja PDF (4,5 MB)
 • Baaskaardi Tartu (5441) lehe aluspõhja geoloogilise, aluspõhja reljeefi ja pinnakatte paksuse kaardistamise aruanne. Valmimisaasta 2005. Komplektis on aluspõhja geoloogiline kaart, aluspõhja reljeefi kaart ja pinnakatte paksuse kaart.
 • Baaskaardi Tartu (5441) lehe seletuskiri. Valmimisaasta 2007. Komplektis on muuhulgas aluspõhja geoloogiline kaart, pinnakatte geoloogiline, hüdrogeoloogiline ja põhjavee kaitstuse kaart. Vaata Tartu (5441) PDF (70,6 MB)
 • Baaskaardi Võru (5422) kaardilehe 2008. aasta geoloogiliste uuringute aruanne. Valmimisaasta 2008. Komplektis on ülevaade maavarade faktilise materjali andmebaasist.

Geoloogilisi kaarte vaata Maa-ameti geoportaalis (http://geoportaal.maaamet.ee/).

Tartu Regionaalosakond tegi 2003. aastal Pärnu maakonna maavaravarude kaardi.

Temaatiliste geoloogiliste uuringute vallas on alates 1995. aastast tegeletud tugiläbilõigete täienduurimisega. Geoloogilise kaardistamise, maavarade ja põhjavee otsingu ning uuringu käigus saadud esinduslike puursüdamike vanad andmed on süstematiseeritud ja täiendatud uute laboratoorsete uuringutega. Eesti ja välismaa geoloogiasutuste spetsialistide kollektiivse töö tulemusel on esitatud tugiläbilõigete stratigraafiline liigestus, kivimi detailne kirjeldus ja mikrofauna leviku joonised. Lisatud on kõik laboratoorse töö andmed ja fotomaterjalid. Kogutud geoloogiline informatsioon on avaldatud ingliskeelses ajakirjas Estonian Geological Sections . Ajakirja kümnes numbris on avalikustatud Tartu (453), Taga-Roostoja (25A), Valga (10), Soovälja (K–1), Ruhnu (500), Mehikoorma (421), Kerguta (565), Tsiistre (327), Männamaa (F–367) ja Viki puursüdamike täienduurimise materjalid.

Geoloogiafondis on hoiul eestikeelsed tugiläbilõigete täienduurimise aruanded järgmiste puurläbilõigete kohta:
I etapp – Tartu (453), Oostriku (37), Venevere (500), Kerguta (565), Tatruse (612);
II etapp – Velise (V-97), Valgu (V-99), Taga-Roostoja (25A);
III etapp – Valga (10), Mehikoorma (421);
IV etapp – Ruhnu (500).

Aastatel 1996, 1997, 1999 ja 2001 vormistatud aruannetest valiti avaldamiseks ingliskeelses erialases ajakirjas “Estonian Geological Sections” kuue tugiläbilõike materjalid.

Eesti geoloogide: litoloogide, paleontoloogide, geokeemikute, jt spetsialistide mitmekülgne pidev uurimistöö Eesti kõrgekvaliteediliste puursüdamikega on üks osa kogu maailma geoloogilise mineviku lahtimõtestamisest ja pikaajalisest rahvusvahelisest koostööst. Esinduslike mikrofauna prooviseeriate alusel on võimalik korreleerida meie ja maailma erinevate piirkondade läbilõikeid. Eesti geoloogilise uurituse seisukohast on Eesti tugiläbilõiked aluseks erinevate piirkondade geoloogilise ehituse hindamisel.