Meie teenused

MEIE OSAKONDADE TEENUSED:

Maavarade uuring:

 • maavara geoloogiline uuring (alates uuringuloa taotlusest kaevandamise loa taotluse koostamiseni);
 • maavara varu ümberhindamine;
 • topograafiline mõõdistamine;
 • markšeideritööd ja jääkvaru määramine;
 • karjääride dokumentatsiooni ja korrastamisprojektide koostamine;
 • mäetööde arengukavade koostamine;
 • kaevandamisega kaasnevate keskkonnamõjude ekspertiis;
 • kaevandamisega rikutud maa korrastamisprojektide koostamine;
 • hüdrogeoloogilised katsetööd;
 • proovide võtmine ja laboratoorsed tööd;
 • turba botaanilise koostise määramine;
 • turbatootmise alade revisjon ja puhveralade uuring;
 • puurtööd, sh uuringu- ja tehnoloogiliste puuraukude puurimine;
 • merepõhjaliste maavarade otsing ja uuring.

INFO: Rein RamstSten SuurojaAin Põldvere, Merle Truu
Rakendusgeoloogia ja maavarade osakonna info

Tartu regionaalosakonna info
Meregeoloogia ja geofüüsika osakonna info
Hüdrogeoloogia

 

Geoloogiline kaardistamine:

 • pinnakatte ja aluspõhja uuringud ja kaardistamine;
 • maavarade uuringud ja kaardistamine;
 • hüdrogeoloogiline kaardistamine;
 • merealade kaardistamine;
 • keskkonnageoloogiline ja eriotstarbeline kaardistamine.

INFO: Kalle Suuroja, Sten Suuroja
Geoloogilise kaardistamise osakonna info
(sh Eesti geoloogilise baaskaardi (mõõtkava 1:50 000) lehtede seletuskirjad)
Geofüüsika, mere- ja keskkonnageoloogia osakonna info

Hüdrogeoloogilised uuringud:

 • põhjavee ja põhjaveevarude uuringud;
 • hüdrogeoloogiline modelleerimine;
 • puurkaevude projekteerimine;
 • veeproovide võtmine ja veetasemete mõõtmine;
 • veehaarde sanitaarkaitsealade projektide koostamine;
 • keskkonnamõjude ekspertiis;
 • seirekavade koostamine ja põhjaveeseire;
 • põhjavee riikliku tugivõrgu seire ja ettevõtteseire;
 • hüdrogeoloogiliste eksperthinnangute koostamine ja konsultatsioonid
 • puurkaevu geofüüsikalised uuringud

INFO:
Hüdrogeoloogia osakonna info

Keskkonnaseisundi uuringud:

 • keskkonna geoloogilised uuringud, sh radooni ja teiste keskkonnaohtlike elementide uuringud;
 • keskkonnamõjude ekspertiisid;
 • geoloogilised konsultatsioonid ja ekspertiisid;
 • seismiline monitooring;
 • rannikuseire.

INFO: Valter Petersell, Mark Karimov, Sten Suuroja
* Geokeemia ja keskkonnageoloogia osakonna info
* Meregeoloogia ja geofüüsika osakonna info

Meregeoloogilised uuringud ja geofüüsika:

 • merepõhja ja mereranniku geoloogilised uuringud;
 • sadamate, laevateede ja kaablitrasside uuringud;
 • geofüüsikalised uurimistööd (elektromeetria, gravimeetria, magnetomeetria,         puuraugu geofüüsika);
 • rannikuseire ja maakoore seismiline monitooring.

INFO: Sten Suuroja, Mihkel Shtokalenko, Heidi Elisabet Soosalu
Geofüüsika, mere- ja keskkonnageoloogia osakonna info

Laboratoorsed tööd:

 • kivimite, setete, mulla ja vee laboratoorsed uuringud.

Labori hinnakiri (alates 01.01.2015): Labori_hinnakiri_2015 (119 KB)

INFO: Mare Kalkun
Laboratooriumi info

Geoloogilise informatsiooni hoidmine:

 • geoloogilise informatsiooni kasutajate teenindamine: Geoloogiafond on külastajatele avatud igal tööpäeval kell 8.15–15.15 (lõunavaheajata);
 • geoloogilise informatsiooni korrastamine ja säilitamine;
 • geoloogiliste tööde tulemuste, kaartide ja atlaste kirjastamine;
 • Geoloogiafondi pidamine.

INFO: Mare Kukk
Geoloogiafondi info

Geoloogiafondi hinnakiri_2014-2015

Geoloogiafondi_hinnakiri_2014-2015

Andmebaasid

Trükised

Kaardiserver