Kestvad projektid

SedGOF projekt

Projekt “Hinnangu andmine merekeskkonna ökosüsteemipõhiseks korraldamiseks Soome lahe merepõhja ja setete näitel” (ingl. k “Assessment for ecosystem based management of marine environment on the basis of sea bottom and sediments of the Gulf of Finland”) (SedGOF).  Projekti eesmärgiks on anda hinnang vastavalt MSRDs (EL merestrateegia raamdirektiivis) kirjeldatud põhimõtetele veealade ökosüsteemipõhiseks korraldamiseks Soome lahe merepõhja kasutamise ja merepõhjasetete moodustumise näitel.

Hinnangu koostamise aluseks on Soome lahe merepõhja ja selle keskkonnaseisundit kirjeldava andmemudeli loomine, kasutades selleks tänapäevaseid GIS vahendeid. Üheks oluliseks kaardimaterjali loomise eesmärgiks on põhjasetete ülemise kihi kui elukeskkonna seisundi selgitamine, lähtudes erinevatest keemilistest ja füüsikalistest näitajatest. Kogutakse ja süstematiseeritakse põhiliselt EGK geoloogiafondis ja arhiivis olev merepõhja andmestik (kaardid, aruanded, välipäevikud, laboratooriumi määrangud jne), samuti teostatakse välitöid lisaandmestiku hankimiseks. Näidisalal teostatakse geofüüsikalised ja litoloogilised uuringud. Ühel juba kaevandatud liivamaardlal tehakse geofüüsikalised kordusuuringud ja võetakse proovid.

Projekti elluviijaks ja juhtpartneriks on Eesti Geoloogiakeskus. Projekti partneriteks on Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia ja Meresüsteemide Instituudid, Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituut ja
Norra Geoloogiateenistus.  Info SedGoF projekti kohta http://sedgof.egk.ee/

EMODnet Geology 2

EMODnet Geology 2 eesmärk on meregeoloogiliste organisatsioonide poolt kogutud geoloogiliste andmete ja metaandmete koondamine, neile juurdepääsu hõlbustamine ja teenuse pakkumine nende andmete kasutamiseks. Projekti rahastab Euroopa Komisjoni merendus- ja kalandusasjade peadirektoraat.

EMODnet eelmises projektis osalenud partneritele Euroopa 14st riigist lisandus teistest maadest 16. Vastavalt merestrateegia raamdirektiivile on lisandumas uute partnerite andmed: Valge meri, Barentsi meri, Islandi ja Fääri saarte akvatoorium, Biskaia laht ja Ibeeria rannik Vahemere lääneosas Euroopa Liidu (EL) vetes, Aadria meri, Joonia meri ja Vahemere keskosa (EL vetes), Egeuse meri (EL vetes, sh Türgi sektoris) ja Must meri (Türgi, Rumeenia, Bulgaaria, Ukraina). Projekti juhib Briti Geoloogiateenistus.

Koondatav andmestik ja kaardid sisaldavad teavet merepõhja kohta: substraat ja selle settimismäär; merepõhja geoloogia (aluspõhja kivimite ja kvaternaari setete litoloogia ja üksuste vanus) vastavalt mõõtkavale 1:250 000; geoloogilised sündmused ja nende tõenäosus ning maavarad. Rannikute kohta esitatakse rannikualade tüübid ja andmed protsesside kohta, erosiooni ja akumulatsiooni kiirused. Projekti kestus 16.oktoober 2013–15. oktoober 2016. Andmestik avaldatakse EMODnet’i Geoloogia portaalis.
Info EMODnet-Geology pilootprojekti kohta: http://www.emodnet-geology.eu/.

Eesti–Šveitsi koostööprogramm (Estonian–Swiss cooperation programme), mille kaudu Šveits toetab Eestit vähendamaks liikmesriikide vahelisi majanduslikke ja sotsiaalseid erinevusi.

Toetuse saaja on Keskkonnaministeerium ning elluviijaks erinevad asutused, kelle huviks on suutlikkuse suurendamine keskkonnaseire vallas. Soovitakse vähendada keskkonna saastamist, tõsta elustandardit ja edendada jätkusuutlikku majandusarengut. EGK osaleb programmis projektiga ’’Eesti mererannikute seire aparatuuri kaasajastamine’’. Projekti raames soetatakse merepõhja uuringuteks külgvaatesonar ja madalasageduslik kajalood koos andmekogumise ja interpreteermise tarkvaraga. Esmased katsetööd on plaanitud 2014. aasta kevad-suvele.