Lõpetatud projektid

PanGeo – Euroopa Liidu 7. raamprogrammi projekt Euroopa suurimate urbaniseerunud piirkondade geoloogiliste riskide teadvustamiseks.

Projekti eesmärgiks oli luua internetipõhine vaba juurdepääs geoloogiliste riskide andmestikule „Globaalse keskkonna- ja ohutusseire“ (GMES). Projektis osales 37 partnerit, sealhulgas 27 geoloogiateenistust. Juhtpartner oli Fugro NPA Ltd (Inglismaa). Projekti kestus: 1. veebruar 2011 – 31. jaanuar 2014.

Projekti tulemusel varustati EL 52 suurimat linna tasuta on-line geoloogilise ohu infoga. Iga valitud ala kohta tekkis nn maapinna stabiilsuse kaart ja selle seletuskiri. Kaart on kättesaadav PanGeo internetiportaali kaudu, mille haldajaks on Prantsusmaa Geoloogiateenistus (BRGM). Eesti linnadest on infosüsteemis Tallinn ja Tartu (sh nende urbaniseerunud ümbrus).

Maapinna stabiilsuse kaardi valmistamisel kasutati mitut erinevat liiki andmeid: 1) interferomeetrilise tehis-avaradari (SAR¹) andmete töötlemisel saadud maapinna liikumiste kaardid. PSInSAR² metoodika kohta leiab infot: http://www.treuropa.com; 2) kohaliku geoloogilist, geotehnilist ja geodeetilist informatsiooni.

PanGeo ametlik kodulehekülg: http://www.pangeoproject.eu/

2017 aasta juunis ilmub samateemaline artikkel, milles kompleksselt analüüsitakse PanGeo raames saadud tulemusi (Renalt Capes, Richard Teeuw, 2017. On safe ground? Analysis of European urban geohazards usingsatellite radar interferometry. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 58 (2017) 74–85. Elsevier).

¹ Synthetic Aperture Radar Interferometry; ² Permanent Scatterer InSAR Technique

GASH (Gas Shales) – gaasikildad.

Multinatsionaalne nafta- ja gaasifirmade poolt sponsoreeritav Internetipõhine andmebaas gaasikiltade uuringuks ja kasutamiseks. Projektis osales 32 partnerit 29 riigist, juhtpartner oli Saksa Maauuringute Keskus (GFZ Potsdam). Eesti Geoloogiakeskus OÜ osales GASH-projekti osaprojektis EBSD (Compilation of a European Black Shale Database) – Euroopa mustade kiltade andmebaasi koostamine. Selle koordinaatoriks oli Hollandi geoloogiateenistus (TNO). Eesti-poolne osalus seisnes esimesel etapil andmete edastamises diktüoneema kilda ja põlevkivi kohta. Projekti kestus 2010–2013.
Rohkem infot: http://www.gas-shales.org/

EuroGeoSource (EU Information and Policy Support System for Sustainable Supply of Europe with Energy and Mineral Resources) – Euroopa Liidu poliitika toetussüsteem Euroopa jätkusuutlikuks varustamiseks energia ja maavaradega.

Euroopa Komisjoni (EK) 7. raamprogrammi „Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia poliitika“ toetusprogrammi (ICP PSP) projekt (250532). Projektis osales 13 partnerit 9 riigist, juhtpartner on Hollandi geoloogiateenistus (TNO). Projekti kestus 2010–2013. Lisateave:http://eurogeosource.eu.

EMODNET (European Marine Observations and Data Network) – Euroopa merevaatluste ja -andmete võrgustik.

EK e-Content Plus programmi projekt. Projektis osales 14 partnerit 13 riigist, juhtpartner oli Briti geoloogiateenistus (BGS). Euroopa Liidu ühtse mereandmete infrastruktuuri väljatöötamise projekti raames koostati merepõhja geoloogilised kaardid mõõtkavas 1:1 000 000 Läänemere, Põhjamere ja Keldi mere kohta. Kõik projektis osalenud on EuroGeoSurveys meregeoloogia töögrupi liikmed. Projekti kestus 2009–2012. Lisateave: http://www.emodnet-geology.eu/; http://www.emodnet.eu/.

Geo-Seas (Pan-European infrastructure for management of marine and ocean geological and geophysical data) – üle-Euroopaline meregeoloogia ja -geofüüsika andmestiku haldamise infrastruktuur.

EK 7. raamprogrammi „Koostöö ja koordinatsiooni- ja toetustegevuse“ ühisprojekt (238952). Projektis osales 27 partnerit 17 riigist, juhtpartnerid olid Inglise (BGS) ja Hollandi (TNO) geoloogiateenistused. Eesti osas hõlmas töö seni kogutud meregeoloogilise ja -geofüüsikalise info sisestamist üle-Euroopalisse infosüsteemi. Töö kestus 2009–2012. Lisateave: http://www.geoseas.eu.

BaltCICA (Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region) – kliimamuutuste mõju, nendega kohanemine ja kaasnevad kulutused Läänemere piirkonnas.

EK Läänemere programmi (BSR III) projekt. BaltCICA on 2007. a lõppenud ASTRA projekti vahetu järg. Projektis osales 24 partnerit 8 riigist, juhtpartner oli Soome geoloogiateenistus (GTK). Töö keskendus kliimamuutustega kaasneva merevee tõusu mõjule rannikupiirkondades. Eesti osas oli uuringu objektiks Eesti läänerannik Häädemeestest kuni Haapsaluni. Projekti kestus 2009–2012. Lisateave: http://www.baltcica.org.

GEMAS (Geochemical mapping of Agricultural Soils and Grazing Lands in Europe) – Euroopa põllu- ja rohumaade geokeemiline kaardistamine.

EuroGeoSurveys initsiatiivil alustatud ja Euroopa tööstusettevõtete sponsorite kaasrahastamisel käivitatud Euroopa Liidu riikide ühisprojekt Euroopa põllu- ja rohumaade geokeemilise atlase koostamiseks. Juhtpartnerid olid Norra (NGU) ja Kreeka (IGME) geoloogiateenistused. Keskkonnaministeerium rahastas Eesti-poolset projekti alustamist 2008. aastal. 2009. a rahastamine katkes ja projekti Eesti-poolne täitmine peatati. Projekti kestus: 2008–2011. Lisateave:http://www.eurogeosurveys.org; http://www.eurometaux.org.

Ida-Viru maakonna jätkusuutlik põhjaveeseiresüsteem.

Norra finantsabi mehhanismi ja Keskkonnaministeeriumi ühisprojekt. Projektis osales 3 Eesti-poolset partnerit: juhtpartner oli Tartu Ülikool. Projekti põhiliseks eesmärgiks oli Ida-Virumaal paikneva riikliku tugivõrgu seirekaevude automatiseerimine, mis võimaldab põhjaveetasemete ja vee elektrijuhtivuse pidevat mõõtmist. Projekti kestus 2008–2011.
Rohkem infot: http://www.envir.ee/1177388

OneGeology-Europe – Euroopa ühtse ja veebipõhise digitaalse geoloogilise kaardi koostamine mõõtkavas 1:1 000 000.

EK eContent Plus programmi projekt (Ülemaailmse OneGeology programmi osaprojekt). Projektis osales 30 partnerit 22 riigist, juhtpartner on Briti geoloogiateenistus (BGS). Loodi dünaamiline, rahvuslike geoloogiateenistuste ruumiandmete alusel kompileeritud kaardiportaal üle-Euroopaliste digitaalsete geoloogiliste kaartide kuvamiseks. Eesti-poolne osalus seisnes Eesti ala geoloogilise kaardi koostamises ja metaandmete esitamises vastavalt väljatöötatud metoodikale. Aluspõhja kaart sisestati OneGeology portaali koostöös Maa-ametiga, pinna kaart koostöös Soome geoloogiateenistusega (GTK). Projekti kestus 2008–2010. Rohkem infot: http://www.onegeology-europe.org/home

OneGeology – Maailma veebipõhise digitaalse geoloogilise kaardi koostamine mõõtkavas 1:1 000 000.

Projekt käivitus 2007 aastal ja areneb edasi.
Aastatel 2007–2008 tegi Eesti Geoloogiakeskus koostöös Maa-ametiga Eesti aluspõhja geoloogilise kaardi OneGeology portaali kaudu kättesadavaks. Hiljem täienes portaal ka Eesti ala geoloogilise pinna kaardiga, mida valmistati ette OneGeology-Europe projekti raames.
Lisateave: http://www.onegeology.org; http://portal.onegeology.org